Catigatori:

Castigatorii sunt rugati sa ne contacteze pe pagina de Facebook (din contul participant) pentru a-si reventica premiul in termen de 15 zile.

Lista complecta de participanti: Participanti.pdf

 Concursul se desfasoara pe FACEBOOK.

 Concurs

Castiga cu Triodeluxe Cosmetics:
Participa la concursul organizat de Triodeluxe Cosmetics in perioada 2 Martie - 8 Martie si poti castiga unul din premiile din imagine si mentionate mai jos:

Premii:

1. Un premiu constand in: Set cu Keratina Lichida si Ulei de Argan: Spuma, Sampon si Masca.
2. Doua Premii constand in: Keratina Lichida cu Colagen si Acid Hialuronic
3. Trei premii constand in: Sampon cu Ceapa.
(total 6 castigatori)

Conditii de participare la concurs:
1. Da like acestei postari
2. Da share public pe profilul tau de Facebook imaginii de concurs.
3. Posteza un comentariu la poza concursului cu raspunsul la intrebarea: "Care este cel mai nou Sampon din Gama ANIAN?" - vezi aici cele mai noi produse din gama ANIAN -> http://bit.ly/1WURaze

Concursul se incheie in 8 Martie ora 23:59. Postarile dupa aceasta ora nu vor fi validate pentru concurs.
Extragerea castigatorilor se face in 9 Martie prin intermediul https://www.random.org/
Premiile se revendica in maxim 15 zile de la publicarea castigatorilor.

Mult succes!

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Art. 1 – Organizatorul concursului cu premii este:
Triodeluxe Cosmetics S.R.L. cu sediul in Oradea, str. Bradului 31, inregistrata la Registrul Comertului sub J05/948/2013, avand CUI 31762414, inregistrata ca operator in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu notificarea nr. 4575.
sau
Chis Adrian Triodeluxe I.I. cu sediul in Calea Aradului 39, inregistrata la Registrul Comertului sub F05/1761/2010, avand CUI 27275038, inregistrata ca operator in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu notificarea nr. 4389.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul") care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Concursului
Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Durata concursului este specificata explicit in pagina concursului.

Art. 3 - Regulamentul oficial al concursului
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii de internet www.triodeluxe.ro, la sectiunea dedicata concursurilor.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de internet www.triodeluxe.ro, la sectiunea special dedicata, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 - Dreptul de participare
Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice, cetateni romani („Participantii") cu domiciliul in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
Nu pot participa la Concurs angajaţii companiei S.C. Triodeluxe Cosmetics S.R.L. sau Chis Adrian Triodeluxe I.I. şi nici membrii familiilor acestora.

Art. 5 – Premiile Concursului
In cadrul acestui concurs se vor acorda premii prin tragere la sorti.
Un participant unic va putea castiga un singur premiu in cadrul acestei Concurs. Nu sunt validate inscrierile multiple ale aceluiasi participant.
Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii sau schimbarea parametrilor acestora.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
- Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
- Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului

Participantii sunt raspunzatori in totalitate cu privire la corectitudinea datelor inscriese prin intermediul formularului.

Art. 7 - Desemnarea castigatorilor
Tragerea la sorti va fi realizata prin mijloace electronice, cu garantarea caracterului aleatoriu.
Un participant unic se poate inscrie o singura data in Concurs, implicit poate castiga un singur premiu.

Art. 8 - Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.
In termen de maxim 3 zile lucrătoare din momentul desemnarii castigatorilor, participanţii desemnaţi câştigători vor fi publicati pe site-ul www.triodeluxe.ro, la sectiunea special dedicata precum si retelelor de socializare ale Organizatorului.

Art.9 - Intrarea in posesia premiilor
Premiile vor fi trimise castigatorilor, la adresa mentionata in formularul de inscriere, in maxim 15 zile de la data extragerii, prin posta sau curier rapid. Costurile de expeditie sunt suportate de Organizator. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Art. 10 - Taxe si impozite
Organizatorul campaniei are obligatia de a achita impozit pe premiile acordate, conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare, pentru veniturile in bani si/sau in natura obtinute din campanie de catre castigatorii persoane fizice. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorilor.

Art 11 – Limitarea raspunderii
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
Organizatorul Concursului de pe www.triodeluxe.ro sau canalelor sale de socializare nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui concurs, decizia comisiei este definitiva.
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- inscrierea online pe alta pagina decat pagina de internet www.triodeluxe.ro la sectiunea dedicata sau canalelor sale de socializare ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
- inregistrarile trimise in afara perioadei concursului mentionate mai sus;
- Inscrierile care nu contin toate campurile obligatorii sau dupa caz nu sunt indeplinite toate conditiile de participare;
- Eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor de email cu care s-au inregistrat participantii;
- Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului;
- Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
- date furnizate eronat de participant;

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 12 - Incetarea / Intreruperea Concursului.
Forta majora Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 13 - Imposibilitatea ridicarii premiilor
In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 14 - Prelucrarea datelor personale
Societatea Triodeluxe Cosmetics S.R.L, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 4575.
Societatea Chis Adrian Triodeluxe I.I., prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 4389.
Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Societatii Triodeluxe Cosmetics SRL si Chis Adrian Triodeluxe I.I., sa fie prelucrate si utilizate in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, indeplinirea obligatiilor fiscale, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Triodeluxe Cosmetics SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Triodeluxe Cosmetics SRL sau Chis Adrian Triodeluxe I.I.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Triodeluxe Cosmetics SRL, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Art. 15 – Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa office[around]triodeluxe[punct]ro

Art. 16 - Alte Clauze
Deciziile Organizatorului privind Concurs sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.


Viziteaza magazinul Triodeluxe.ro pe ShopMania Ghidul tau autentic de shopping. >
</a>

<a href= Sigla ANPC A. N. P. C.  Sigla Comisiei Europene Solutionarea on-line a litigiilor